Shots by obfuscurity

ShotInfo
T U R B O B L O O M
May 15, 2021 23:29
44.5g in 21.3s@ 0
T U R B O B L O O M
May 15, 2021 13:55
48.4g in 23.6s@ 0
Pour over basket/V60 22g in, 375g out
May 13, 2021 14:21
156.0s@ 0
T U R B O B L O O M
May 12, 2021 21:03
44.6g in 27.4s@ 0
T U R B O B L O O M
May 12, 2021 20:59
44.1g in 19.8s@ 0
Damian's LRv2
May 11, 2021 14:28
43.6g in 30.6s@ 0
Pour over basket/V60 22g in, 375g out
May 10, 2021 14:16
155.8s@ 0
Damian's LRv2
May 09, 2021 19:21
41.5g in 27.1s@ 0
Pour over basket/V60 22g in, 375g out
May 09, 2021 13:17
155.9s@ 0
Damian's LRv2
May 07, 2021 19:09
41.7g in 31.7s@ 0
T U R B O B L O O M
May 07, 2021 13:59
46.4g in 23.6s@ 0
T U R B O B L O O M
May 07, 2021 13:51
44.4g in 22.1s@ 0
Damian's LRv3
May 06, 2021 20:28
41.6g in 27.3s@ 0
Damian's LRv3
May 06, 2021 14:18
41.6g in 32.1s@ 0
Damian's LRv3
May 06, 2021 13:31
41.6g in 39.4s@ 0
Damian's LRv3
May 06, 2021 01:04
42.2g in 51.9s@ 0
T U R B O B L O O M
May 05, 2021 19:48
44.3g in 30.6s@ 0
T U R B O B L O O M
May 05, 2021 14:23
44.6g in 34.3s@ 0
T U R B O B L O O M
May 05, 2021 14:18
44.3g in 25.0s@ 0
T U R B O B L O O M
May 05, 2021 14:13
44.6g in 23.0s@ 0
Page 1 / 4Next