Shots by JaimeV

ShotInfo
Adaptive (for medium roasts)
30.7g in 33.4s
Adaptive (for medium roasts)
30.8g in 34.2s
Adaptive (for medium roasts)
30.9g in 34.9s
Adaptive (for medium roasts)
21.4g in 25.8s
Adaptive (for medium roasts)
30.7g in 32.5s
Adaptive (for medium roasts)
30.8g in 27.2s
Adaptive (for medium roasts)
31.0g in 30.4s
Adaptive (for medium roasts)
30.7g in 39.6s
Adaptive (for medium roasts)
30.9g in 35.1s
Adaptive (for medium roasts)
30.9g in 31.9s
Adaptive (for medium roasts)
31.1g in 26.6s
Adaptive (for medium roasts)
31.3g in 26.9s
Adaptive (for medium roasts)
31.3g in 25.6s
Adaptive (for medium roasts)
30.8g in 31.1s
Adaptive (for medium roasts)
31.3g in 27.3s
Adaptive (for medium roasts)
30.8g in 29.4s
Adaptive (for medium roasts)
30.5g in 30.5s
Adaptive (for medium roasts)
30.9g in 28.1s
Adaptive (for medium roasts)
30.7g in 34.2s
Adaptive (for medium roasts)
30.9g in 35.5s
Page 1 / 41Next