Shots by Ilya

ShotInfo
Nu Skool 18g
September 21, 2021 19:38
33.9g in 27.0s@ 0
Nu Skool 18g
September 21, 2021 16:22
33.9g in 29.8s@ 0
Nu Skool 18g
September 21, 2021 14:40
61.9s@ 0
Nu Skool 18g
September 20, 2021 22:13
34.4g in 21.5s@ 0
Nu Skool 18g
September 20, 2021 22:07
31.1g in 45.4s@ 0
Nu Skool 18g
September 20, 2021 20:47
34.0g in 21.1s@ 0
Nu Skool 18g
September 19, 2021 21:46
38.1g in 25.7s@ 0
Nu Skool 18g
September 19, 2021 20:03
38.2g in 25.7s@ 0
Nu Skool 18g
September 19, 2021 19:21
38.1g in 24.0s@ 0
Nu Skool 18g
September 19, 2021 16:34
38.1g in 23.6s@ 0
Nu Skool 18g
September 19, 2021 16:25
38.0g in 25.5s@ 0
Nu Skool 18g
September 19, 2021 00:05
37.8g in 25.2s@ 0
Nu Skool 18g
September 18, 2021 23:57
37.6g in 28.3s@ 0
60
Nu Skool 18g
September 18, 2021 19:08
Hatch Supernova18g:31.1g (1:1.7) in 48.0sLagom p64 @ +6 speed 5
Nu Skool 18g
September 18, 2021 17:20
37.9g in 25.0s@ 0
Nu Skool 18g
September 18, 2021 17:12
37.3g in 28.1s@ 0
Nu Skool 18g
September 18, 2021 15:32
37.5g in 26.9s@ 0
Nu Skool 18g
September 18, 2021 05:56
37.6g in 23.7s@ 0
Nu Skool 18g
September 18, 2021 05:45
38.2g in 22.9s@ 0
Nu Skool 18g
September 18, 2021 05:38
37.9g in 21.9s@ 0
Page 1 / 3Next