Shots by Ilya

ShotInfo
Nu Skool 18g
November 28, 2021 01:18
Luna Pink Bourbon37.6g in 22.4slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 27, 2021 20:36
Luna Pink Bourbon37.8g in 22.5slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 27, 2021 20:31
Luna Pink Bourbon37.6g in 22.7slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 27, 2021 17:38
Luna Pink Bourbon35.8g in 21.6slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 27, 2021 17:18
Luna Pink Bourbon35.8g in 19.8slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 27, 2021 16:42
Luna Pink Bourbon35.6g in 23.1slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 23:37
Luna Pink Bourbon35.1g in 20.8slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 22:53
Luna Pink Bourbon35.8g in 21.7slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 21:57
Luna Pink Bourbon35.5g in 22.0slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 16:32
Luna Pink Bourbon36.4g in 24.1slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 15:45
Luna Pink Bourbon39.5g in 21.1slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 15:28
Luna Pink Bourbon35.4g in 18.7slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 26, 2021 15:23
Luna Pink Bourbon35.6g in 20.4slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 25, 2021 21:37
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka36.0g in 22.1slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 25, 2021 21:07
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka35.4g in 24.3slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 25, 2021 15:38
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka36.0g in 24.4slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 25, 2021 00:47
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka36.0g in 24.2slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 24, 2021 23:10
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka35.9g in 23.5slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 24, 2021 20:25
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka35.8g in 23.8slagom @ 6 @ 5
Nu Skool 18g
November 24, 2021 16:17
Rogue Wave Santa Teresa, Costa Ricka35.9g in 24.3slagom @ 6 @ 5
Page 1 / 6Next