Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2
August 16, 2022 11:30
18.2g:38.5g (1:2.1) in 29.4s@ 0
Damian's LRv2
August 15, 2022 12:25
18.2g:38.7g (1:2.1) in 39.8s@ 0
Damian's LRv2
August 14, 2022 12:25
18.2g in 38.3s@ 0
Damian's LRv2
August 13, 2022 14:40
18.2g:38.5g (1:2.1) in 37.8s@ 0
Damian's LRv2
August 11, 2022 12:44
18.2g:38.9g (1:2.1) in 32.5s@ 0
Damian's LRv2
August 10, 2022 12:21
18.2g:38.8g (1:2.1) in 29.6s@ 0
Damian's LRv2
August 09, 2022 12:50
18.2g:39.1g (1:2.1) in 23.6s@ 0
Damian's LRv2
August 08, 2022 12:33
18.2g:38.7g (1:2.1) in 32.9s@ 0
Damian's LRv2
August 07, 2022 14:03
18.2g:38.8g (1:2.1) in 32.3s@ 0
Damian's LRv2
August 06, 2022 14:36
18.2g:38.5g (1:2.1) in 39.8s@ 0
Damian's LRv2
August 05, 2022 14:35
18.2g:38.5g (1:2.1) in 34.4s@ 0
Damian's LRv2
August 04, 2022 12:48
18.2g:38.7g (1:2.1) in 32.7s@ 0
Damian's LRv2
August 03, 2022 12:33
18.2g:38.5g (1:2.1) in 31.5s@ 0
Damian's LRv2
August 02, 2022 12:32
18.2g:39.0g (1:2.1) in 33.8s@ 0
Damian's LRv2
August 01, 2022 12:25
18.2g:38.9g (1:2.1) in 35.2s@ 0
Damian's LRv2
July 31, 2022 13:53
18.2g:38.7g (1:2.1) in 35.5s@ 0
Damian's LRv2
July 30, 2022 16:08
18.2g:38.9g (1:2.1) in 39.2s@ 0
Damian's LRv2
July 29, 2022 14:17
18.2g:39.0g (1:2.1) in 30.4s@ 0
Damian's LRv2
July 28, 2022 12:59
18.2g:38.8g (1:2.1) in 37.4s@ 0
Damian's LRv2
July 27, 2022 12:38
18.2g:38.7g (1:2.1) in 37.3s@ 0
PreviousPage 3 / 4Next