Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2
September 17, 2021 12:44
18.2g:36.6g (1:2.0) in 33.8s@ 0
Damian's LRv2
September 15, 2021 12:29
18.2g:36.6g (1:2.0) in 24.6s@ 0
Damian's LRv2
September 14, 2021 12:54
18.2g:36.4g (1:2.0) in 25.3s@ 0
Damian's LRv2
September 13, 2021 12:35
18.2g:36.0g (1:2.0) in 20.2s@ 0
Damian's LRv2
September 12, 2021 14:03
18.2g:36.3g (1:2.0) in 47.9s@ 0
Damian's LRv2
September 11, 2021 15:03
18.2g:36.8g (1:2.0) in 35.4s@ 0
Damian's LRv2
September 10, 2021 14:40
18.2g:36.6g (1:2.0) in 38.4s@ 0
Damian's LRv2
September 09, 2021 12:55
18.2g:36.5g (1:2.0) in 33.6s@ 0
Damian's LRv2
September 08, 2021 12:29
18.2g:36.5g (1:2.0) in 24.4s@ 0
Damian's LRv2
September 07, 2021 12:50
18.2g:36.8g (1:2.0) in 40.6s@ 0
Damian's LRv2
September 07, 2021 02:46
18.2g:36.8g (1:2.0) in 27.3s@ 0
Damian's LRv2
September 06, 2021 15:12
18.2g:36.8g (1:2.0) in 23.8s@ 0
Damian's LRv2
September 05, 2021 14:47
18.2g:35.3g (1:1.9) in 20.2s@ 0
Damian's LRv2
September 04, 2021 14:24
18.2g:36.3g (1:2.0) in 89.4s@ 0
Damian's LRv2
September 04, 2021 14:21
18.2g in 32.5s@ 0
Damian's LRv2
September 03, 2021 14:33
18.2g:36.9g (1:2.0) in 26.7s@ 0
Damian's LRv2
September 02, 2021 12:40
18.2g:36.9g (1:2.0) in 21.7s@ 0
Damian's LRv2
September 01, 2021 14:14
18.2g:36.6g (1:2.0) in 60.4s@ 0
Best overall pressure profile
August 31, 2021 12:45
18.2g:36.7g (1:2.0) in 46.0s@ 0
Best overall pressure profile
August 31, 2021 12:39
18.2g:5.9g (1:0.3) in 50.6s@ 0
Page 1 / 10Next