Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2
July 22, 2022 13:59
18.2g:38.7g (1:2.1) in 29.4s@ 0
Damian's LRv2
July 22, 2022 13:55
18.2g:38.5g (1:2.1) in 37.7s@ 0
Damian's LRv2
July 21, 2022 13:10
18.2g:1.5g (1:0.1) in 21.3s@ 0
Damian's LRv2
July 20, 2022 13:22
18.2g:38.8g (1:2.1) in 32.1s@ 0
Damian's LRv2
July 19, 2022 12:35
18.2g:39.0g (1:2.1) in 32.4s@ 0
Damian's LRv2
July 18, 2022 13:22
18.2g:38.7g (1:2.1) in 33.3s@ 0
Damian's LRv2
July 17, 2022 15:16
18.2g:38.5g (1:2.1) in 32.9s@ 0
Damian's LRv2
July 15, 2022 14:19
18.2g:38.8g (1:2.1) in 32.3s@ 0
Damian's LRv2
July 11, 2022 12:08
18.2g:38.6g (1:2.1) in 25.3s@ 0
Damian's LRv2
July 10, 2022 13:33
18.2g:38.4g (1:2.1) in 30.3s@ 0
Damian's LRv2
July 10, 2022 13:30
18.2g:38.6g (1:2.1) in 39.4s@ 0
Damian's LRv2
July 09, 2022 15:37
18.2g:38.6g (1:2.1) in 34.6s@ 0
Damian's LRv2
July 09, 2022 15:27
18.2g:38.8g (1:2.1) in 35.4s@ 0
Damian's LRv2
July 09, 2022 14:15
18.2g:38.8g (1:2.1) in 32.9s@ 0
Damian's LRv2
July 08, 2022 14:44
18.2g:38.6g (1:2.1) in 41.9s@ 0
Damian's LRv2
July 07, 2022 12:52
18.2g:39.0g (1:2.1) in 39.2s@ 0
Damian's LRv2
July 06, 2022 12:15
18.2g:38.6g (1:2.1) in 50.3s@ 0
Damian's LRv2
July 05, 2022 12:10
18.2g:38.6g (1:2.1) in 27.5s@ 0
Rao Allongé
July 05, 2022 00:42
18.2g:201.7g (1:11.1) in 52.7s@ 0
Damian's LRv2
July 05, 2022 00:34
18.2g:38.7g (1:2.1) in 29.4s@ 0
PreviousPage 2 / 3Next