Shots by Guy Chriqui

ShotInfo
Damian's LRv2
November 22, 2022 22:01
18.2g:38.5g (1:2.1) in 40.7s
Damian's LRv2
November 22, 2022 13:03
18.2g:38.9g (1:2.1) in 35.9s
Damian's LRv2
November 21, 2022 15:32
18.2g:38.6g (1:2.1) in 33.3s
Damian's LRv2
November 21, 2022 12:02
18.2g:38.7g (1:2.1) in 61.1s
Damian's LRv2
November 07, 2022 19:19
18.2g:38.6g (1:2.1) in 29.0s
Damian's LRv2
November 07, 2022 13:39
18.2g:38.5g (1:2.1) in 41.8s
Damian's LRv2 2
November 06, 2022 14:00
18.2g:38.3g (1:2.1) in 41.5s
Default
November 05, 2022 16:39
18.2g:24.7g (1:1.4) in 48.3s
Default
November 05, 2022 14:41
18.2g:36.9g (1:2.0) in 32.5s
Default
October 31, 2022 12:32
18.2g:36.8g (1:2.0) in 36.5s
Default
October 30, 2022 14:51
18.2g:36.8g (1:2.0) in 33.6s
Default
October 29, 2022 15:40
18.2g:36.5g (1:2.0) in 40.5s
Default
October 28, 2022 18:13
18.2g:36.7g (1:2.0) in 28.0s
Default
October 28, 2022 14:54
18.2g:36.8g (1:2.0) in 20.7s
Default
October 27, 2022 12:51
18.2g:36.6g (1:2.0) in 30.1s
Default
October 26, 2022 17:55
18.2g:36.5g (1:2.0) in 36.7s
Default
October 26, 2022 12:24
18.2g:36.6g (1:2.0) in 37.1s
Default
October 25, 2022 13:06
18.2g:36.7g (1:2.0) in 32.4s
Default
October 24, 2022 15:49
18.2g:37.0g (1:2.0) in 33.6s
Default
October 24, 2022 12:22
18.2g:36.7g (1:2.0) in 33.2s
PreviousPage 2 / 3Next