Shots by Grant

ShotInfo
Odyssey Argos /6 Bar HG
June 17, 2022 13:15
18.0g:28.1g (1:1.6) in 54.0s@ 2.1
Odyssey Argos /6 Bar HG
April 26, 2022 22:44
18.0g:54.9g (1:3.1) in 32.9s@ 2.1
Odyssey Argos /8.5 Bar
March 27, 2022 16:56
18.0g:45.5g (1:2.5) in 54.2s@ 2.1
Odyssey Argos /8.5 Bar
March 26, 2022 21:05
18.0g:45.3g (1:2.5) in 22.2s@ 2.1
Odyssey Argos /8.5 Bar
March 26, 2022 19:20
18.0g:45.3g (1:2.5) in 58.4s@ 2.5
36g
March 03, 2022 15:22
36.6g in 32.3s@ 0
45g
September 12, 2021 15:59
45.7g in 29.7s@ 0
36g
September 12, 2021 03:12
19.5g in 15.5s@ 0
45g
September 10, 2021 01:48
45.3g in 32.7s@ 0
45g
September 09, 2021 14:55
45.2g in 31.7s@ 0
45g
September 08, 2021 23:58
45.3g in 29.8s@ 0
45g
September 08, 2021 21:23
45.3g in 45.9s@ 0
45g
September 08, 2021 14:47
45.8g in 36.7s@ 0
36g
September 07, 2021 03:46
18.5g in 44.4s@ 0
54g
September 05, 2021 02:18
53.9g in 49.0s@ 0
45g
September 04, 2021 15:22
45.3g in 32.7s@ 0
45g
August 31, 2021 22:08
44.9g in 41.0s@ 0
45g
August 30, 2021 14:52
45.4g in 47.1s@ 0
45g
August 30, 2021 03:59
45.3g in 37.0s@ 0
45g
August 28, 2021 17:05
45.2g in 32.1s@ 0
Page 1 / 11Next