Shots by David Shama

ShotInfo
Cremina lever machine 93.5C
April 18, 2021 20:53
35.9g in 33.1s
Cremina lever machine 93.5C
April 16, 2021 15:59
35.9g in 36.7s
Cremina lever machine 93.5C
April 16, 2021 15:52
29.2s
Cremina lever machine 93.5C
April 16, 2021 12:42
35.8g in 31.7s
Cremina lever machine 93.5C
April 16, 2021 12:35
34.6g in 20.4s
Cremina lever machine 93.5C
April 15, 2021 12:50
36.2g in 35.1s
Cremina lever machine 93.5C
April 15, 2021 12:47
44.2s
66
Cremina lever machine 93.5C
April 14, 2021 12:17
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.5g (1:2.2) in 30.7sNiche @ 7
79
Cremina lever machine 93.5C
April 14, 2021 12:13
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.8g (1:2.2) in 36.3sNiche @ 7
81
Cremina lever machine 93.5C
April 13, 2021 12:09
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.9g (1:2.2) in 34.2sNiche @ 7
90
Cremina lever machine 93.5C
April 13, 2021 12:05
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.8g (1:2.2) in 39.2sNiche @ 7
65
Cremina lever machine 93.5C
April 11, 2021 19:04
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.9g (1:2.2) in 32.7sNiche @ 7
60
Cremina lever machine 93.5C
April 11, 2021 19:00
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.8g (1:2.2) in 31.9sNiche @ 7
70
Cremina lever machine 93.5C
April 11, 2021 18:56
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:36.1g (1:2.3) in 33.7sNiche @ 7
66
Cremina lever machine 93.5C
April 09, 2021 13:04
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.9g (1:2.2) in 34.4sNiche @ 7
80
Rao Allongé
April 08, 2021 16:22
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:84.1g (1:5.3) in 29.0sNiche @ 11.5
Rao Allongé
April 08, 2021 16:12
68.1g in 34.6s
92
Cremina lever machine 93.5C
April 08, 2021 12:51
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:36.1g (1:2.3) in 41.7sNiche @ 7
92
Cremina lever machine 93.5C
April 06, 2021 12:29
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.8g (1:2.2) in 39.6sNiche
92
Cremina lever machine 93.5C
April 05, 2021 13:08
Regalia Gatomboya AA Kenya 16g:35.8g (1:2.2) in 40.1sNiche
Page 1 / 11Next