Shots by Axel E.

ShotInfo
Damian's LRv3
June 29, 2022 18:44
29.7s@ 0
Damian's LRv3
June 29, 2022 14:25
42.1g in 35.3s@ 0
Damian's LRv3
June 29, 2022 12:37
28.0s@ 0
Damian's LRv3
June 29, 2022 08:38
37.5g in 36.5s@ 0
Standard
June 29, 2022 06:42
60.7g in 34.2s@ 0
Damian's LRv3
June 28, 2022 12:15
43.1g in 29.0s@ 0
Standard
June 28, 2022 08:31
60.8g in 32.0s@ 0
Standard
June 28, 2022 07:17
32.0s@ 0
Damian's LRv3
June 27, 2022 12:48
34.7g in 44.3s@ 0
Standard
June 27, 2022 09:07
62.3g in 36.3s@ 0
Standard
June 27, 2022 07:40
62.4g in 31.0s@ 0
Standard
June 26, 2022 08:10
65.8g in 33.8s@ 0
Standard
June 26, 2022 07:08
26.8g in 6.7s@ 0
Standard
June 26, 2022 07:07
52.7g in 23.6s@ 0
Damian's LRv3
June 25, 2022 18:40
36.7g in 16.5s@ 0
Damian's LRv3
June 25, 2022 12:08
53.1g in 26.5s@ 0
Damian's LRv3
June 25, 2022 10:21
32.7s@ 0
Damian's LRv3
June 25, 2022 07:55
34.7g in 19.0s@ 0
Standard
June 25, 2022 07:00
59.5g in 30.0s@ 0
Damian's LRv3
June 24, 2022 13:52
37.6g in 30.5s@ 0
Page 1 / 53Next