Shots by Carter Gawron

ShotInfo
Blooming Espresso
18.0g:47.4g (1:2.6) in 67.3s
Blooming Espresso
18.0g:47.6g (1:2.6) in 67.3s
Blooming Espresso
18.0g:45.1g (1:2.5) in 67.5s
Blooming Espresso
18.0g:34.6g (1:1.9) in 67.0s
Blooming Espresso
18.0g:31.0g (1:1.7) in 59.7s
Blooming Espresso
18.0g:45.5g (1:2.5) in 67.7s
Blooming Espresso
18.0g:49.6g (1:2.8) in 68.1s
Flow profile for milky drinks
17.9g:36.8g (1:2.1) in 26.2s
Flow profile for milky drinks
17.9g:36.5g (1:2.0) in 26.3s
Flow profile for milky drinks
17.9g:36.6g (1:2.0) in 30.1s
Best overall pressure profile
18.0g:37.0g (1:2.1) in 38.4s
Blooming Espresso
18.0g:42.3g (1:2.3) in 66.9s
Londonium
18.1g:36.5g (1:2.0) in 21.1s
Best overall pressure profile
18.2g:38.2g (1:2.1) in 22.7s
Innovative long preinfusion
18.0g:36.7g (1:2.0) in 44.8s
Innovative long preinfusion
18.0g:37.0g (1:2.1) in 45.9s
Blooming Espresso
18.0g:47.0g (1:2.6) in 67.3s
Rao Allongé
18.0g:100.0g (1:5.6) in 60.0s
Best overall pressure profile
18.0g:38.9g (1:2.2) in 30.6s
Best overall pressure profile
18.0g:38.2g (1:2.1) in 28.6s
Page 1 / 5Next